รายชื่อคุรุภัณฑ์
1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง (Patient Monitor)
2.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (NIBP)
3.เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง
4.เครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
5.เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่าง

::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::Refer:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่

 

ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวอำเภอสันทราย

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998