รายชื่อคุรุภัณฑ์์
1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง (Patient Monitor)
2.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (NIBP)
3.เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง
4.เครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
5.เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล
6.เตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกออร์โธปิดิกส์ ชนิดเอกซเรย์ผ่านได้
7.เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่าง
8.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300วัตต์

::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::Refer:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998