::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

บันทึกลงนามในคำสั่ง/กรอบแนวทาง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์รพ.

 

คำสั่งโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของรพ.สันทรายปีงบประมาณ2565

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่คำสั่ง/กรอบแนวทาง

 

บันทึกข้อความลงนามรับทราบรายงาน และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.

 

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตาม

 

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสันทราย

  

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998