::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

 

บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและขอเผยแพร่บนเว็บไซด์รพ.

 

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ1-6

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์รพ.(ประกาศ)

 

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 

บันทึกข้อความรับทราบและรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์รพ.

 

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.รอบ6เดือนและ12เดือนปีงบประมาณ2565

  

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998