::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

บันทึกข้อความลงนามประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติฯตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสิรมการขายยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติฯตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

 

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ปีงบประมาณ 2565

 

ภาพถ่ายกิจกรรมมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ รพ.สันทราย เรื่องแนวทางการปฏิบัติ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานได้กำหนด

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (รง.สรุปผลการกำกับติดตาม)

 

 
 
 
 


 

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998