::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2565

 

บันทึกข้อความเสนออนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ2565และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

บันทึกข้อความเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2565

 

บันทึกลงนามและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมรพ.สันทราย ปีงบประมาณ 2565

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 
 


 

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998