::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

บันทึกข้อความสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และรขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

แนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยบาลที่สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของรพ.ที่ได้จากข้อ MOIT18

 

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของรพ.

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.

 

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสันทราย

 

รายชื่อสมาชิกของชม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลสันทราย

 

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลสันทราย

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์รพ.(ชมรมstrong)

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.(รวม)

  

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998