::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 

1.1 ข้อมูลผู้บริหารแสดงรายนามของผู้บริหาร ประกอบด้วยชื่อ-สกุล,ตำแหน่ง,รูปถ่าย,หมายเลขโทรศัพท์

 

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

 

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

 

1.4 หน้าที่อำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

 

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

 

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

 

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

 

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

 

 

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยะรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

 

7.ยุทธ์ศาสตร์โดยรวมของประเทศ

 

8.นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน

 

9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

 

9.1 การติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2564

 

9.2 การติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1-4 ตัดยอด 9 กย.65

 

10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

 

10.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

 

10.2 อนุมัติรายงานแผน Plan fin ประจำปีงบประมาณ 2565

 

10.3 อนุมัติรายงานแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2565

 

10.4 อนุมัติรายงานแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี)

 

10.5 อนุมัติรายงานแผน Plan fin ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี)

 

10.6 รายงานติดตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงไตรมาส4 เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2565

 

11.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรีนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

 

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของโรงพยาบาล

 

13.1 Flow chart ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

 

15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รอบ12เดือนปีงบประมาณ 2564

 

15.1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รอบ6เดือนปีงบประมาณ 2565

 

15.2 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รอบ12 เดือน ปีงบประมาณ 2565

 

16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

16.1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ6เดือน ปีงบประมาณ 2565

 

16.2 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ12เดือน ปีงบประมาณ 2565

 

17.1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2564

 

17.2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

 

17.2.2แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ2565

 

17.3.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1

 

17.3.2 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2

 

17.3.3 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3

 

17.3.4 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 ตัดยอด 9 กย.65

 

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธ์ใจฯ

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ข้อ 1.1-1.8

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 2-14

  

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998