::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดประจำปีงบประมาณ 2565และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์รพ.

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ปีงบประมาณ 2565

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

ภาพถ่ายกิจกรรมมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

 

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน

 

 
 
 

 

  

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998