::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

2.หนังสือจัดสรรงบประมาณ

 

3.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ2565

 

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรพ.สันทราย ปีงบประมาณ 2565

 

4.คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

 

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์รพ.1-4

 

6.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส1

 

7.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส1

 

7.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์รพ.(รายงานผลไตรมาส1)

 

7.2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส2

 

7.3 รายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2565

 

7.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.

 

7.5 บันทึกรายงานและแบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2

 

7.6 บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส3

 

7.7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3

 

7.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3

 

7.9 บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4

 

7.10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4

 

7.11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ไตรมาส 4

 

8.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560และขออนุญาตเผยแพร่

 

9.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ

 

10.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.(แจ้งเวียนประกาศฯ)

 

11.บันทึอนุมัติรายงานแผน plan fin ปีงบ65

 

11.1 บันทึกอนุมัติรายงานแผน plan fin ปรับแผนกลางปี ปี 65

 

12.บันทึกอนุมัติรายงานเผยแพร่แผนเงินบำรุงปีงบ65

 

12.1 บันทึกอนุมัติรายงานแผน plan fin ปรับแผนกลางปี ปี 65

  

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998