::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและขออนุญาตเผยแพร่พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่eb6

 

1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2565

 

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุขผ่านเว็ปไซต์รพ.(นโยบาย)

 

2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.สันทราย ปี 2565และขอเผยแพร่

 

2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

 

2.2.1 แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สันทราย ระยะ 3 ปี

 

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์รพ.(แผนบริหารทรัพยากรฯ)

 

 


 

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998