::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

บันทึกข้อความขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และบันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลสันทราย รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)

 

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรรพ.สันทราย รอบ2ปีงบประมาณ2564

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.

 

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ) รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564

 

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรรพ.สันทราย รอบ2ปีงบประมาณ2564

 

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ) รอบ1 ปี 2565 1ตค64-31มีค65การขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1ตค64-31มีค65)

 

3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

 

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998