::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

 

ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ

 

1.หลักเณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ว-1376-ลว.24-มี.ค.-65

 

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ว-1377-ลว.24-มี.ค.-65

 

3.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและแนวทางการดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไปประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ว1211 ลว. 15 มี.ค. 65

 

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563)

Download เอกสาร

 

Iconสรุปผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินแต่ละสายงาน (สายงานแพทย์) Download

 

Iconสรุปผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินแต่ละสายงาน (11 สายงาน ) Download

 

Iconสรุปผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินแต่ละสายงาน (3 สายงาน) พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย นักวิเทศสัมพันธ์ Download

 

Iconสรุปผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินแต่ละสายงาน (19 สายงาน) Download

 

 

ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.033/ ว 960 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557)

Download เอกสาร

 

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภททั่วไป) และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1006/ ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548)

Download เอกสาร

 

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1และระดับ 2 (หนังสือสำนักงาน กพ ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547)

Download เอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998