ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2567

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

1.ประกาศที่ระบุกรอบแนวทาง


      1.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงในประกาศและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


      1.2 ประกาศโดยผู้บริหารสูงสุด ดาวน์โหลด


      1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


      1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา


      2.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


      2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2566) ดาวน์โหลด


      2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย


      1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ) ดาวน์โหลด


      1.2 นโยบายของผู้บริหาร ดาวน์โหลด


      1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลด


      1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด


      1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


      1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด


      1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (ต้องมีครบทั้ง 5 รายการ) ดาวน์โหลด


      1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด


4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด


5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด


6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ ดาวน์โหลด


7.ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ ดาวน์โหลด


      7.1 แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (สิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธค.65) ดาวน์โหลด


8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสันทราย ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน


      1.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


      1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด


      1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบดำเนินงานและงบลงทุน)


            1.3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด


            1.3.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด


      1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ดาวน์โหลด


      1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส


ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด


2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด


2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสรอมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประาณ พ.ศ.2567 (แบบฟอร์มที่ 1) ดาวน์โหลด


2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


2.4 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.สันทราย ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

: อาคารโรงพยาบาลสันทราย
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น (อาคารแสงเดือน)
: ติดต่อโรงพยาบาลสันทราย
โทรศัพท์ : 053-921199
โทรสาร: 053-498998
E-mail : Sansaihos@gmail.com
sansaihospital.com
: ที่ตั้ง
เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290