ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ดาวโหลดใบสมัครงาน

  หลักฐานการสมัครงาน
 • - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • - สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 • - ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 • - สําเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • - สําเนาหลักฐานอื่น เช่น
  •      * ใบสําคัญสมรส
  •      * ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล
  •      * ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน

สมัครงานด้วยตัวเอง
ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลสันทราย

: อาคารโรงพยาบาลสันทราย
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น (อาคารแสงเดือน)
: ติดต่อโรงพยาบาลสันทราย
โทรศัพท์ : 053-921199
โทรสาร: 053-498998
E-mail : Sansaihos@gmail.com
sansaihospital.com
: ที่ตั้ง
เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290